Scɼíbhneoiɼeacht Acadúil: TL;DR

Monaghraf le Míċeál Ó Loċlainn

28ú Mí Meáin Fhómhair 2023 dáta a chéadfoíllsithe.

TL athá an TL;DR? DR;IT

Ar mhic- ⁊ ar iníonacha léinn athá i mbun dioplóma, bunchéime nú iarchéime in institiúid tríú leibhéil Éireannach is ea ’tá an monaghraf so dírithe.

Cóɼas tagaɼtha Haɼvaɼd

Cite it Right le Leabharlann Glucksman in Ollscoil Luimini’. Úsáid é.

Caid í an scɼíbhneoiɼeacht acadúil?

Scríbhneoireacht fhoirmeáltha í scríbhneoireacht acadúil.

Úsáideann an t‑údar í chun abhar éigint íntleachtúil a chíoradh de réir straitéis atá neamhchlaonta, críochnúil agus léannta.

I gcás tráchtas agus miontráchtas, úsáideann an t‑údar í chun ceist(eanna) taighde a fhreagairt.

Tá scríbhneoireacht acadúil préamhaithe i léann an abhair:

Tá bunús láidir íntleachtúil ag gach ráiteas.

Léiríonn sí argóintí láidre, macánta íntleachtúla, a chuireann ina luí ar an léitheoir go bhfuil an mhéid atá ráite inti cruínn agus ceart.

Ní le achoimire ná tráchtaireacht pearsanta ná spalpadh tuairimí a bhaineann sí ach le cíoradh ceisteanna íntleachtúla ⁊ cur chun tosaigh hipitéisí.

Tɼéithe den scɼíbhneoiɼeacht acadúil

Críochnúileacht
Cur chuige i leith oibire, atá mion-sonraithe, cúramach ⁊ iomlán.
Beaichte
Cur chuige i leith oibire, a dheimhníonn go mbeidh gach gné de thoradh na hoibire sin ceart ⁊ cruínn ar gach slí…
…is cuma cé chomh mion-sonraithe, cúramach ⁊ iomlán is gá don obair sin a bheith ionas go mbeidh soin amhlaidh.
Neamhchlaontacht
A bheith neodarach, cóir ⁊ ceart.

Ná bí mí-chúramach, leisciúil, sleamchúiseach, tuathalachciotach id chuid scríbhneoireachta acadúil.

Naisceàcha úsáideacha um an scɼíbhneoiɼeacht acadúil

Cuaɼdach léann-díɼithe

Scɼíbhneoiɼeacht acadúil i nGaelainn

Scɼíbhneoiɼeacht acadúil i mBéaɼla

Físeáin le Taɼa Bɼabazon

Féach ar What is Academic Writing? ar YouTube.

Féach ar Quick Fixes to Improve Your Academic Writing ar YouTube.

Rabhadh: Ar dhaoine ’tá i mbun PhD is ea a bhíonn físeáin Tara dírithe.

Ach cá bhfios? B’fhéidir go bhféadfá‑sa tairbhe ’ bhaint as an dá cheann so?