Scɼíbhneoiɼeacht Acadúil ⁊ Aimsiɼ Ghɼamadúil

Monaghraf le Míċeál Ó Loċlainn

28ú Mí Meáin Fhómhair 2023 dáta a chéadfoíllsithe.

Rialacha símplithe

Ar thairbhe na símplíochta, ar aistí ⁊ ailt is ea ’tá fócas na treorach so.

Mar sin féin, ní bheadh sí iomlán mí‑chruínn i dtaobh tráchtas ⁊ miontráchtas.

Rialacha gineaɼáltha maɼ le haimsiɼ

An Réamhrá
Cuir é seo ins an aimsir fháistineach.
“San aiste seo, cíorfar / déanfar athbhreithniú ar / déanfar ainilís ar X.”
“In this essay, the subject of X will be explored / reviewed / analysed.”
Príomhchorp an téacsa (1)
Nuair is cur síos ar thaighde a dheinis atá ann.
Cuir é seo ins an aimsir chaite.
“Deineadh ainilís ar na cáipéisí agus scagadh na torthaí de réir na gcritéar cuímsithe.
“The documents were analysed and the results filtered according to the inclusion criteria.”
Príomhchorp an téacsa (2)
Nuair is cíoradh abhair éigint atá ann.
Cuir é seo ins an aimsir (ghnáth-)láithreach.
“Is rí‑léir gur ins an láimh chéanna atá na cáipéisí. Mar sin féin, léirítar éagsúlacht shúntasach sa stíl scríbhneoireachta.
“The documents are clearly written in the same hand yet the prose style exhibits considerable variation.”
An Chonclúid
Cuir é seo ins an aimsir chaite
…ach úsáid an aimsir ghnáth-láithreach i gcomhair molthaí
“Léirigh an iniúchadh so X. Molthar go ndéanfaí Y dá réir sin.”
“This inquiry demonstrated X. Following this, it is recommended that Y be done.”

Gluaiseacht náduɼtha tɼíd na haimsiɼeabh

An rud céanna curtha i láthair ó radharc eile.

Tráchtaireacht leanúnach atá in aiste nú in alth.

Tosach
Seo an réamhrá.
Ag féachaint ar aghaidh is ea athánn tú, ar a bhfuil le déanamh.
Úsáid an aimsir fháistineach.
Lár (1)
Seo an préamh-théacs.
Ag scrí tuairisce athánn tú, ar an méid a deineadh.
Úsáid an aimsir chaite.
Lár (2)
Seo an préamh-théacs.
Ag cíoradh abhair athánn tú.
Úsáid an aimsir (ghnáth-)láithreach.
Deire
Seo an chonclúid.
Ag scrí focail sguir is ea athánn tú:
  • Úsáid an aimsir chaite chun do chuid conclúidí ar an obair a deineadh a chur síos…
  • …ach úsáid an aimsir fháistineach, is tú ag déanamh molthaí i dtaobh a bhfuil le déanamh feasta.

Lean an tɼeoiɼ

Bíonn a gcuid roghanna féinig ag institiúidí / ranna / scoileanna / stiúrthóirí / foíllseacháin / eagarthóirí éagsúla.

Is tú ag scríobh abhair acadúil dá lithéidí, lean an treoir nú an stíl tí a thugadar duit i gcónaí.